مصوبات بیست و دومین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(94/01/26)

تاریخ:

 مقررشد سازوکار اجرایی پروژه کارشناسی، توسط آقای دکتر کرامتی در جلسه بعدی شورا مورد بررسی قرارگیرد.

  1. مقرر گردید برنامه پنج ساله کرسی در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
  2. مقررگردید از آقای دکتر کارآموز در جلسه بعدی شورا برای ارائه سخنرانی در زمینه ارتقای آموزش در دانشگاه ها، دعوت بعمل آید.
  3. مقررشد از آقای دکتر قراملکی در یکی از جلسات آتی شورا برای بحث در مورد اخلاق حرفه ای دعوت بعمل آید.
  4. پیشنهاداتی برای زمینه های پژوهش در آموزش مهندسی مطرح و مقرر گردید موارد اولویت دار آنها در جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرند. ( پیوست1)
  5. برنامه زمانبندی جلسات  سال 94 شورای راهبردی ارائه و مصوب گردید. ( پیوست2)