کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران

 

در پاییز 1369پس از این كه گروه‌هایی از فارغ‌التحصیلان سال‌های مختلف دانشكده فنی در گردهمایی های ماهیانه خود به‌یكدیگر پیوستند، برای سومین بار پایه‌های تشكیل جامعه مهندسین فارغ‌التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران پی‌ریزی شد. جامعه فارغ‌التحصیلان دانشكده فنی برای نخستین بار در سال 1324 به‌ابتكار اساتید وقت این دانشكده فعالیت خود را تحت نام "جامعه فارغ‌التحصیلان دانشكده فنی" آغاز كرد و  9 دوره تا سال 1332 بكار خود ادامه داد.این جامعه باردیگر به‌ابتكار گروهی دیگر از فارغ‌التحصیلان در سال 1358 تحت عنوان "كانون فارغ‌التحصیلان دانشكده فنی دانشگاه تهران" به‌مدت كوتاهی فعالیت نمود ولی فعالیت آن به‌دلایل مختلف و شرایط ویژه سیاسی آن زمان متوقف ماند. در سال 1369 متعاقب تشكیل جلساتی با شركت گروهی از فارغ‌التحصیلان دوره‌های مختلف، به اتفاق تصمیم‌گیری شد كه در جهت تأسیس (كانون) اقدام شود. بدین منظور گروهی به عنوان "گروه كار" از میان اعضای سالهای مختلف انتخاب شدند تا اساسنامه كانون را تهیه كرده، مقدمات تشكیل جلسه مجمع موسس را فراهم آورند. بدین ترتیب (كانون) در روز یكم اسفند ماه 1369 موجودیت خود را با تشكیل مجمع مؤسس و تصویب اساسنامه اعلام كرد. با انتخاب اعضای نخستین دوره شورای عالی در جلسه مجمع مؤسس عملاً فعالیت‌های كانون آغاز شد. در اولین جلسه شورای عالی كه در تاریخ 22/1/1370 تشكیل شد، اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان انتخاب شدند. پس از تهیه و تصویب نمودار سازمانی كانون، كارهای اجرایی آن شروع شد. از اهم كارهای هیئت‌مدیره در شروع كار، شناسایی و جذب فارغ‌التحصیلان دانشكده فنی بود كه بطور وسیع و همه جانبه‌ای انجام گردید. برای آگاهی از دامنۀ گستردۀ فعالیت‌های کانون به وبگاه آن مراجعه بفرمایید.

 

www.fanni.info

 

تفاهم‌نامۀ همکاری‌ دوجانبه بین کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران در تاریخ 15/04/1392 به‌امضا رسیده است. کرسی یونسکودر آموزش مهندسی رابطه نزدیکی با کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دارد. این کانون اولین مرکزی است که با کمکهای مادی خود در بهار سال 1393، انجام بخشی از فعالیت‌های کرسی را امکانپذیر ساخت.