کارگاه آموزشی 10

کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران

  • مدرس: دکتر حسین معماریان
  • هدف: شناسایی کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران و ارایه پیشنهادهایی برای برطرف کردن آنها
  • سرفصل‌ها: ساختار برنامه ریزی آموزشی در ایران، کاستی‌های عمومی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران، ارایه پیشنهادات اجرایی برای برطرف کردن آنها، ...

چکیده: پیشنیاز هر اقدامی برای ارتقاء آموزش مهندسی ایران شناسایی کاستی‌های کنونی آن است. روشی کارامد برای تعیین جایگاه آموزش مهندسی کشور، در مقایسه با آموزش‌های مشابه در کشورهای پیشرفته، بررسی ضوابط و ملاک‌هایی است که برای یک آموزش استاندارد پیشنهاد شده است. مهم‌ترین این ملاک‌ها عبارتند از: وضعیت دانشجویان و آموزشگران، هدف‌ها و دستاوردهای برنامه، محتوی برنامه درسی، فرایند بهبود کیفیت برنامه، امکانات و حمایت‌های صورت گرفته از برنامه. مقایسۀ برنامه‌های آموزش مهندسی کشور با این ملاک‌ها نشان مي‌دهد كه محتوي فني اغلب آنها كم و بيش مناسب است. برنامه‌هاي آموزش مهندسی ایران توجه اصلي خود را بر دانش‌افزایی قرارداده، بر آموزش علوم مهندسي تاکید داشته و در مقابل به‌مسايلي چون توسعۀ مهارت‌ها و نگرش‌های مورد نیاز برای کار حرفه‌ای، التفات كمتري نشان می‌دهند. این در حالی است که تاکید آموزش مهندسی مدرن بر دستاوردها، یعنی آن‌چیزی است که دانش‌آموختگان یک برنامه آموزش مهندسی فراگرفته اند یا قادر به‌انجام آن هستند. نظر به‌اینکه در کوتاه مدت نمی‌توان به‌یک برنامۀ آرمانی دست یافت، کمبودها را می‌توان اولویت‌بندی کرد؛ و در مرحلۀ اول تمرکز را بر موارد دارای اهمیت بیشتر قرار داد. در این کارگاه پیشنهادات اجرایی برای مزتفع کردن این کاستی‌ها به بحث گذارده می شود.