مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

تاریخ:

 

  1. نسخه اصلاح شده ساز وکار اجرایی "پروژه کارشناسی مهندسی"، توسط آقای دکتر کرامتی ارائه و مقررگردید پیشنهادات جدید اعضاء، در آن اعمال شود و  کمیته متشکل از آقایان دکتر راشد محصل، دکتر کرامتی و دکتر معماریان آن را نهایی نمایند.