مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ایران

تاریخ:

 

  1. دانشکده های پردیس، با اعمال تشویق‌های لازم، دستیاران آموزشی را به شرکت در کارگاه ساماندهی کلاس‌های حل تمرین، تشویق نمایند.
  1. چالش‌های موجود دستیاران آموزشی، که حاصل نظر خواهی بیش از 700 نفر از شرکت کنندگان در 15 دوره برگزاری کارگاه است، به همراه راه حل‌های پیشنهادی برای مرتفع کردن آنها، برای پردیس ارسال گردد (مقاله ای که در خصوص دستیاران آموزشی در فصلنامه آموزش مهندسی ایران به چاپ رسیده است پیوست است).
  1. دستاوردهای برگزاری کارگاه های آموزشی برای دستیاران آموزشی در پردیس فنی، جهت استفاده دیگر دانشگاه ها، در وب‌گاه کرسی، اطلاع رسانی شود.
  2. شرکت در کارگاه‌های توسعه حرفه‌ای، برای اساتید تازه استخدام در پردیس فنی، در صورت امکان الزامی شود، یا حداقل برای شرکت اساتید در این کارگاه ها امتیازی در نظر گرفته شود. لازم به یادآوری است که در جلسه مورخ 18/03/90 شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، مصوبه زیر به تصویب رسیده است:

"مقرر شد که هر عضو جدید الاستخدام هیأت علمی حتماً در کارگاه آموزشی مهارت های تدریس شرکت کند و تجدید قرارداد اعضای هیأت علمی منوط به شرکت آنان در کارگاه آموزشی یاد شده باشد."