مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ایران

تاریخ:

 

  1. مصوب شد اولین جلسه هیأت مشاوران بطور مشترک با جلسه بعدی شورای راهبردی برگزار شود.
  2. مقررشد افراد علاقه مند توسط اعضای شورای راهبردی، برای همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی به کرسی معرفی شوند.
  3. نسخه اصلاح شده ساز وکار اجرایی "پروژه کارشناسی مهندسی"، که مجدداً توسط آقای دکتر کرامتی تهیه شده بود، مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد کمیته متشکل از آقایان دکتر راشد محصل، دکتر شاه آبادی و دکتر معماریان آن را مورد بررسی قرار دهند و در صورت نداشتن اشکال اساسی به شورای آموزشی پردیس ارجاع داده شود و در غیر این صورت مجدداً برای بررسی به شورای راهبردی کرسی آورده شود.