مصوبات بیست و سومین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(94/03/06)

تاریخ:

 

  1. برنامه پنج ساله کرسی، ارائه و مورد تصویب قرارگرفت.
  2. مصوب شد که مسایل مربوط به ارتقاء کیفیت آموزش در رأس فعالیتهای سال جاری کرسی قرار گیرد.
  3. ساز وکار اجرایی "پروژه کارشناسی مهندسی"، توسط آقای دکتر کرامتی ارائه و مقررگردید نسخه اصلاح شده که با توجه به پیشنهادات اعضاء تهیه می شود، در جلسه بعدی مطرح و مورد تصویب نهایی قرارگیرد.