مصوبات بیستمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(93/10/24)

تاریخ:

 

  1. پرسشنامه جدید ارزیابی اساتید توسط دانشجویان به تصویب رسید. ( پیوست)
  2. مقررشد در صورت تأیید روابط بین الملل دانشگاه، یک جلسه سخنرانی در زمینه آموزش مهندسی برای آقای دکتر  Trevelyan با مشارکت انجمن آموزش مهندسی و دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس برگزار شود.
  3. مقرر شد از آقای دکتر کارآموز استاد دانشکده مهندسی عمران جهت سخنرانی در یکی از جلسات آتی شورای راهبردی دعوت بعمل آید.