مصوبات چهارمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(91/12/23)

تاریخ:

 

  1. تفاهم نامه همکاری‌های کرسی با نهادهای مرتبط در سطح ملی با اعمال تغییراتی، تصویب شد ( پیوست 1).
  2. ارایه درس جدید درآمدی بر مهندسی مصوب گردید و قرار شد تا به همراه گزارش توجیهی آن برای بررسی و طرح در شورای آموزشی، برای ریاست محترم پردیس ارسال شود ( پیوست 2).
  3. کلیات ارائه درس جدیدی با عنوان "مبانی آموزش مهندسی" برای اعضای هیئت علمی تازه استخدام، مورد تصویب قرارگرفت اما مقرر گردید تا جزئیات سرفصل‌های آن در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرارگیرد ( پیوست 3).
  4. مقرر شد در آینده بخشی از زمان هر جلسه به بررسی مسائل و چالش‌های آموزشی جاری پردیس اختصاص داده شود. قرار شد در جلسه بعد اعضای شورا موضوع های مورد نظر خود را اعلام نمایند تا اولویت بندی شود و هر جلسه یک یا دو موضوع توسط یکی از اعضاء ارائه و مورد بحث و بررسی قرارگیرد.
  5. مقرر شد برای جلسه بعد مسئله تقویم آموزشی پردیس توسط آقای دکتر راشد ارائه و مورد بحث و بررسی قرارگیرد.
  6. برنامه زمانبندی جلسات شورای راهبردی درسال 1392، تصویب شد.