مصوبات دهمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(92/09/27)

تاریخ:

 

  1. پیشنهاد آموزشی انتخاب دانشجویان برجسته توسط "فهرست تشویق دانشکده  توسط آقای دکتر معماریان ارائه و  با اعمال اصلاحاتی مورد تصویب قرارگرفت و  مقرر شد برای ریاست محترم پردیس ارسال شود ( پیوست).
  2. مقرر شد در یکی از جلسات آینده، کاستی های سایت پردیس دانشکده های فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
  3. مقرر شد اعضای علاقه مند شورای راهبردی در خصوص وب سایت تهیه شده برای کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، اعلام نظر نمایند.
  4. بحث درباره موارد 2 و 3 دستور جلسه، به جلسات بعدی شورای راهبردی موکول شد.