مصوبات دومین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(91/10/27)

تاریخ:

 

  1. مقرر شد آئین نامه موجود کرسی یونسکو تا پایان مهر ماه سال 92 مصوب تلقی شود و در جلسه مهرماه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
  2. مقرر شد پیش نویس دوم تفاهم نامه همکاریهای کرسی یونسکو توسط جناب آقای دکتر حائری یزدی تهیه و در جلسه بعد مورد بررسی مجدد قرارگیرد.
  3. مقرر شد صورتجلسات شورای راهبردی، پس از ارسال الکترونیکی و اصلاحات، در جلسه بعد توسط اعضاء،  امضاء شود.
  4. مقرر شد اعضاء امکان اجرای درس جدید درآمدی بر مهندسی را در دانشکده و گروه آموزشی خود (به صورت درس اجباری یا اختیاری و یک یا دو واحد) مشخص نموده و در جلسه بعد ارائه دهند.
  5. مقرر شد در جلسه بعد ابتدا دکتر معماریان در مورد سازوکار پیشنهادی برای بازنگری برنامه های آموزش مهندسی صحبت نموده و سپس در باره آن بحث و تصمیم گیری شود.