مصوبات دوازدهمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(92/11/30)

تاریخ:

 

1.  مقرر شد آقای دکتر شاه آبادی مصوبات شورای راهبردی را به تدریج در جلسات ماهانه شورای پردیس مطرح نمایند.

2.  مقرر گردید شورای راهبردی، هرچند جلسه یکبار، مسائل مربوط به علوم پایه را مطرح و مورد بررسی قرار دهد و در اولین جلسه سال آینده آقای دکتر معظمی مسئله ای را انتخاب و ارائه نمایند.

3.  مقرر شد در یکی از جلسات آینده شورا، مسائل دروس اصلی مطرح گردد.