مصوبات هجدهمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(93/08/28)

تاریخ:

 

  •  با توجه به چالش‌های موجود و نظرات و پیشنهادات اعضای شورا در خصوص نحوه ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط دانشجویان، مقرر شد برگه نظرخواهی جدیدی طراحی و جهت بررسی به دانشکده و دانشگاه ارسال شود.