مصوبات هشتمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(92/07/10)

تاریخ:

 

 

  1. با توجه به آیین نامه تشکیلات ارزیابی کیفیت در پردیس ها و عضویت یک نماینده از هردانشکده یا گروه در کمیته ارزیابی کیفیت هر پردیس، مقرر شد اعضای شورای راهبردی کرسی یونسکو به عنوان نمایندگان دانشکده ها و گروه ها در کمیته مذکور در نظرگرفته شوند.
  2. مقرر شد آقای دکتر حائری یزدی، مطالبی را که در مورد ارتقای امتحانات ارائه کردند بصورت پیش نویس آئین نامه‌ای در آورند  تا پس از اعلام نظرات سایر اعضای شورای راهبردی  برای بررسی و در صورت امکان تصویب، به شورای آموزشی پردیس ارسال شود.
  3. مقرر شد به پردیس پیشنهاد داده شود که دروسی که بیش از یک استاد آن را تدریس می نمایند، یکی از استادان درس به عنوان هماهنگ کننده درس انتخاب شود. همچنین پیشنهاد شد که این گونه درسها دارای امتحانات و ارزیابی یکسان باشند.
  4. مقرر شد آقای دکتر دلاور مسئولیت تعاملات بین الملل کرسی را متقبل شوند و در یکی از جلسات شورای راهبردی، پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
  5. مقرر شد اعضای شورای راهبردی از فهرست زمینه های پیشنهادی برای پژوهش در آموزش مهندسی موضوعی را انتخاب نمایند و مطالب خود در مورد آن موضوع را در جلسات آتی شورا ارائه فرمایند. برای جلسه بعدی، مقرر شد آقای دکتر معماریان ، "چالشهای  پروژه های کارشناسی مهندسی ایران" را مورد بحث و بررسی قرار دهند.