مصوبات نهمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(92/08/29)

تاریخ:

 

  1. مقررشد نظرات دریافت شده در خصوص پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی، برای اصلاح پرسشنامه توسط آقای دکتر شاه آبادی به آقای دکتر بازرگان اعلام شود و پرسشنامه اصلاح شده برای اعلام نظر معاونین آموزشی دانشکده ها ارسال گردد.
  2. مصوب شد پیش نویس شیوه نامه Dean's List  توسط آقای دکتر معماریان تهیه و در جلسه بعدی شورای راهبردی مورد بحث و بررسی قرارگیرد.
  3. مقرر شد پیش نویس آئین نامه ارتقای امتحانات در جلسه بعدی توسط آقای دکتر حائری یزدی ارائه شود.
  4. قرار شد سخنرانی تحت عنوان "چالشهای پروژه های کارشناسی مهندسی ایران" در جلسه آینده توسط آقای دکتر معماریان ارایه شود.
  5. بنا به پیشنهاد آقای دکتر دلاور، مقرر شد موضوع " آموزش مهندسی در سطح بین الملل" در یکی ازجلسات آخر سال، توسط ایشان ارائه شود.