مصوبات نوزدهمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(93/09/26)

تاریخ:

 

  • مشارکت کرسی در برگزاری دوره کارشناسی ارشد ارزشیابی آموزش مهندسی، مورد تأیید قرارگرفت.