مصوبات پنجمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(92/01/28)

تاریخ:

 

  1. برگزاری کارگاه‌های آموزشی "توسعه مهارتهای حرفه‌ای" برای ‌استادن تازه استخدام مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تا برای بررسی بیشتر و اقدام مناسب جهت ریاست پردیس ارسال گردد ( پیوست 1).
  2. تقویم زمان‌بندی جدید برای فعالیت‌های آموزشی پردیس فنی، تصویب شد و مقرر شد تا برای بررسی بیشتر و اقدام مناسب جهت ریاست پردیس ارسال گردد ( پیوست 2).
  3. مقرر شد اعضای شورای راهبردی کرسی، فهرست پیشنهادی چالش‌های مرتبط با آموزش مهندسی، که توسط آقای دکتر معماریان ارائه شده است را بررسی، تکمیل و اولویت بندی نموده و نتیجه را تا 10 اردیبهشت به دبیرخانه کرسی ارسال نمایند ( پیوست 3).