مصوبات ششمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(92/02/25)

تاریخ:

 

  1. مقرر شد اعضای شورای راهبردی کرسی، فهرست اصلاح شده چالش‌های مرتبط با آموزش مهندسی را بررسی و پنج عنوان مهمتر را اولویت بندی و به دفتر کرسی ارسال نمایند تا بر اساس نظرات دریافتی، موضوعات برای طرح در جلسات شورای راهبردی مشخص شود. پیشنهاد شد که موضوعات انتخاب شده تا حد امکان فراگیر و ملی باشد. ( پیوست)
  2. مقرر شد در جلسه آینده، آقای دکتر حائری یزدی در خصوص روش‌های ارتقای اعتبار امتحانات، صحبت نمایند.