مصوبات سومین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(91/11/25)

تاریخ:

 

  1. ضمن تأیید اقدام ضروری ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی، پیشنهاد می شود تا ضمن برطرف نمودن موانع احتمالی، این فرایند در حداقل زمان ممکن به انجام برسد.
  2. از این به بعد، بازنگری برنامه‌های آموزشی در دانشکده‌ها و گروه ها، با توجه به نتایج ارزیابی درونی هر برنامه   صورت گیرد.

مقرر شد طبق روال، جلسه بعدی کرسی، چهار هفته دیگر چهارشنبه 23 اسفند، ساعت 16 الی 18 برگزار شود.