مصوبات سیزدهمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(93/01/27)

تاریخ:

 

  1. جدول برنامه جلسات ماهانه سال 1393 شورای راهبردی، ارائه و تصویب شد ( پیوست1).
  2. اصلاحیه آئین نامه ارتقای امتحانات، با توجه به آئین نامه موجود، توسط آقای دکتر حائری یزدی ارائه شد و مقررگردید نظرات ارائه شده توسط اعضای شورا، در آئین نامه جدید اعمال گردد و آئین نامه اصلاح شده، در جلسه بعدی، بازبینی و تصویب گردد.
  3. مقررشد آئین نامه دستیاران آموزشی تهیه و در یکی از جلسات شورا، مورد بررسی قرارگیرد. همچنین موضوع نقش فعالیت های عملی، بازدیدها و کارآموزی ها نیز در جلسه دیگری بررسی شود.
  4. مقرر گردید در یکی از جلسات آینده شورا، برنامه استراتژیک کرسی، ارائه گردد.