مصوبات اولین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(91/09/29)

تاریخ:

 

  1. مقررشد آئین نامه تهیه شده برای کرسی توسط اعضا بررسی شده و نظرات اصلاحی تا 20 دی ارسال گردد تا نسخه نهایی آیین نامه تهیه گردیده و در جلسه آینده به رای گذارده شود.
  2. مقررشد جلسات عادی شورای راهبردی به‌صورت ماهانه و در روز چهارشنبه از ساعت 16 الی 18 برگزار شود و در هر جلسه موضوع اولویت دار خاصی مطرح و مورد بحث و بررسی قرارگیرد.