مصوبات یازدهمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(92/10/25)

تاریخ:

 

  1. مقرر شد بحث در مورد چالشهای پروژه های کارشناسی مهندسی ایران در جلسه بعد ادامه یابد و از چند نفر از صاحبنظران در این زمینه نیز در جلسه بعدی دعوت بعمل آید.
  2. مقرر شد در جلسه بعد پیشنهاد ارایه شده توسط دکتر معماریان درمورد بازنگری درس پروژه کارشناسی ( پیوست) بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود.
  3. مقرر شد آقای دکتر حائری یزدی آئین نامه جدید ارتقای امتحانات را با توجه به مطالب طرح شده در شورای راهبردی و با درنظر گرفتن آئین نامه موجود تهیه نمایند تا در جلسه اسفندماه شورای راهبردی مورد بحث قرار گرفته و در مورد آن تصمیم گیری شود.