مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

برای دریافت اصل مقاله، لطفاً روی عنوان آن کلیک کنید.

fghgfgdghdghdhgf

21. ده توانایی آینده ساز برای دانشجویان مهندسی (1398)

20. تشکیل دفتر دادوری در مراکز دانشگاهی: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش عالی ایران (1398)

19. مروری بر چالش های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران (1397)

18. ساختارسازی برای ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی ایران (1397)

17. کارایی سنجش علمی براساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی- مهندسی ایران (1396)

16. آینده نگری و بازاندیشی در آموزش مهندسی ایران (1394)

15. بازنگری و بازاندیشی در آموزش مهندسی ایران (1394) 

14. ارتقای جایگاه طراحی در آموزش مهندسی (1394)

13. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (1394)

12. ارزیابی برونی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1393)

11. نقش کمرنگ تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1392)

10. آموزش مهندسی برای فردا (1390)

9. تلفیق سخنرانی سنتی و روش های یادگیری فعال برای تدریس مهندسی (1390)

8. سازوکار ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران، از آرمان تا واقعیت (1390)

7. طراحی پایگاه داده‌های مهندسی ارزش پروژه‌های ژئوتکنیکی ایران (1389)

6. کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی (1388)

5. طراحی درس جدید حرفه مهندسی برای دوره های کارشناسی مهندسی ایران (1388)

4. پیشنهاد درس جدید حرفه مهندسی برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران (1388)

3. بانک اطلاعات کتابشناختی ژئوتکنیکی ایران (1385)  

2. طراحی دوره های آموزش محیط زیست معدنی (1385)  

1. طراحی دوره‌های ایمنی و بهداشت برای صنعت معدن کشور (1385) 

(Mining engineering education in Iran and the world (1385 128 بازدید