مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

برای دریافت اصل مقاله، لطفاً روی عنوان آن کلیک کنید.

fghgfgdghdghdhgf

18. ده توانایی آینده ساز برای دانشجویان مهندسی (1398)، ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران، آبان ماه 98

17. تشکیل دفتر دادوری در مراکز دانشگاهی: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش عالی ایران (1398)، دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، خرداد 98

16. مروری بر چالش های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران (1397 سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، بهمن 97

15. ساختارسازی برای ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی ایران (1397)، نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

14. کارایی سنجش علمی براساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی- مهندسی ایران (1396فصلنامه آموزش مهندسی ایران

13. آینده نگری و بازاندیشی در آموزش مهندسی ایران (1394)،کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر، تهران، سوم و چهارم اسفند ماه 1394

12. ارتقای جایگاه طراحی در آموزش مهندسی (1394)، اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی دانشگاه شیراز، آبان 1394

11. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (1394)، اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی دانشگاه شیراز، آبان 1394

10. ارزیابی برونی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1393)، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی تهران، دانشگاه صىنعتی شریف، اردیبهشت ماه 1393

9. نقش کمرنگ تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1392) سومین کنفرانس آموزش مهندسی ایران(آموزش مهندسی برپایه توسعه پایدار)، دانشگاه صنعتی شریف، آبان 92

8. آموزش مهندسی برای فردا (1390)، نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل، «فضاهای زیرزمینی برای توسعه پایدار»، آبان 1390

7. تلفیق سخنرانی سنتی و روش های یادگیری فعال برای تدریس مهندسی (1390)، دومین کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به اینده، آبان 1390

6. سازوکار ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران، از آرمان تا واقعیت (1390)، پنجمین همایش"ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی"- دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی- اردیبهشت 1390

5. طراحی پایگاه داده‌های مهندسی ارزش پروژه‌های ژئوتکنیکی ایران (1389)، چهارمین همایش بین المللی مهنـدسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران 11 تا 12 آبان 1389 ،تهران ، ایران


4. پیشنهاد درس جدید حرفه مهندسی برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران (1388)، کنفرانس "آموزش مهندسی در 1404".

3. بانک اطلاعات کتابشناختی ژئوتکنیکی ایران (1385)، کنفرانس هفتم تونل، دانشگاه صنعتی شریف

2. طراحی دوره های آموزش محیط زیست معدنی (1385)، ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

1. طراحی دوره‌های ایمنی و بهداشت برای صنعت معدن کشور (1385)، ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

(Mining engineering education in Iran and the world (1385 328 بازدید