اسناد و احکام

برنامه پنج ساله کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، 99/7/30   

حکم دکتر سیروس زمانی به عنوان مسئول امور بین الملل کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، 99/7/20

تمدید حکم مهندس لیلا شیربان به عنوان مسئول امور اجرایی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، 99/7/20   

حکم دکتر اکرم حسینیان به عنوان مسئول امور آموزشی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، 99/7/20 

نامه تمدید ریاست رئیس کرسی به مدت چهارسال (1401 تا 1397)، 97/10/12

نامه تمدید فعالیت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی به مدت چهارسال (1401 تا 1397)، 97/07/27

نامه حکم ریاست کرسی آموزش مهندسی به مدت 4سال؛ 93/04/10

تفاهم نامه امضاء شده کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛93/02/06

آئین نامه کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 91/06/25

نامه تائید تفاهم نامه کرسی توسط پردیس دانشکده های فنی؛ 91/03/02

متن اولیه تفاهم نامه کرسی ارسالی از یونسکو؛ 91/02/16

نامه حکم ریاست کرسی آموزش مهندسی به مدت 2سال؛ 91/01/20

نامه موافقت یونسکو با تأسیس کرسی آموزش مهندسی؛ 90/09/16

پروپزال درخواست ایجاد کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 89/05/07

صورتجلسه، جلسه در کمیسیون ملی یونسکو ؛ 89/03/30

نامه معاونت بین الملل دانشگاه مبنی بر معرفی کرسی های پیشنهادی؛88/04/09


606 بازدید
<strong><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:x-large;color:#3366ff;">اسناد و احکام</span></strong>