فهرست کارگاه ها

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی کارگاه‌های آموزشی متنوعی را به‌‌منظور توسعۀ حرفه‌ای و مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی و دستیاران آموزشی طراحی و به اجرا در آورده است. این کارگاه‌ها در سطح دانشگاه تهران زیر نظر مرکز ارزیابی کیفیت پردیس دانشکده‌های فنی، و در سطح ملی با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران، عرضه می‌شود. هر کارگاه در نیم روز و در دو جلسه (جمعا به‌مدت 4 ساعت)، برگزار می‌شود. در جلسه اول مطالب تئوریک مرتبط با موضوع کارگاه ارایه شده و در جلسه دوم شرکت کنندگاه در کارگاه به‌طور عملی مطالب عرضه شده را به‌‌کار می‌گیرند. در هر جلسه همچنین کتاب‌ها  و مقالاتی که در زمینه موضوع کارگاه تهیه شده، در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد. در پایان هر گارگاه نیز گواهی‌نامه‌ای به شرکت کنندگان اهدا می‌شود. مراکز آموزشی علاقه‌مند به برگزاری این کارگاه ها می‌توانند با دفتر کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (88992215 یا  ucee.ut.ac.ir)، تماس حاصل نمایند. عناوین این کارگاه ها عبارتند از:

 1.  تدارک تدریس هدف دار
 2.  سبک‌های یاددهی-یادگیری
 3.  یادگیری فعال
 4. ارزیابی یادگیری
 5.  ارزیابی عملکرد توسط روبریک
 6. تجربیات تدریس 
 7.  سامان‌دهی کلاس‌های حل تمرین (ویژه دستیاران آموزشی)
 8.  ارزشیابی برنامه‌های آموزشی
 9. آموزش مهندسی استاندارد
 10.  کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران
 11. آموزش طراحی مهندسی
 12. اخلاق آکادمیک
 13. نقش  استادان راهنما در آموزش مهندسی 
 14. ساز و کار تهیه منابع آموزشی
 15. ارتقای انگیزه یادگیری در دانشجویان مهندسی
 16. آموزش برخط مهندسی
 17. نوآوری در فرایند یاددهی یادگیری
 18. سازوکار ارزیابی بیرونی برنامه های آموزش مهندسی1110 بازدید
<strong><span style="font-size:x-large;color:#0000ff;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">&nbsp;فهرست کارگاه ها</span></strong>