کارگاه های آموزشی برگزار شده در زمینه آموزش مهندسی


28. سنجش دستاورد های یاددهی- یادگیری، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1395/10/15
27 .تدارک تدریس هدفدار، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1395/09/03
26.سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1394/12/19
25.سنجش یادگیری آموخته ها و نقش آن در کیفیت آموزش مهندسی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1394/10/29
24 .سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/12/16
23. سبکهای یادگیری و تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران، 1393/12/13
22. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/12/12
21. تدارک تدریس هدفدار، ویژه اعضای هیأت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران،1393/11/08
20. تجربه های تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،1393/11/01
19. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/07/29
18. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/07/23
17سبک های یادگیری و تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،1393/07/10
16. پنل گذار از توسعه کمی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی، برای روسا و معاونین آموزشی دانشکده های مهندسی کشور، 1393/03/29
15سبک های یادگیری و تدریس،ویژه اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1392/12/15
14 سامان دهی کلاس های حل تمرین،ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/12/07
13سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/12/01
12سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/09/07
11. سبک های یادگیری و تدریس،ویژه اعضای هیأت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران، 1392/07/18
10. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/01/26
9. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1391/12/03
8. ضرورت ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی کشور، جهت معاونین آموزشی و نمایندگان دانشگاه های مهندسی در فرهنگستان علوم، 1391/09/08
7ارزیابی درونی برنامه های آموزشی،جهت مدیران و نمایندگان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1391/08/30
6 سامان دهی کلاس های حل تمرین،ویژه دستیاران آموزشی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر پردیس دانشکده های فنی، 1391/08/27
5.سازوکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی،جهت مدیران و نمایندگان دانشکده های پردیس دانشکده های فنی،1391/07/22
4. هدف از کلاس های حل تمرین، ویژه دستیاران آموزشی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر پردیس دانشکده های فنی، 1391/07/13
3. هدف از کلاس های حل تمرین،  ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1391/03/08
2. هدف از کلاس های حل تمرین،  ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1391/02/23
1.ضرورت ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی کشور،جهت مدیر و نمایندگان شورای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1391/02/01615 بازدید