مقاله ها

مقاله های ارائه شده در نشریه های پژوهشی

 ده توانایی آینده ساز برای دانشجویان مهندسی (1398)

واکاوی یک تجربه در آموزش از راه دور، دانشگاه آزاد ایران(1398)

 تشکیل دفتر دادوری در مراکز دانشگاهی: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش عالی ایران (1398)

 آموزش برخط مهندسی(1398)

 مروری بر چالش های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران (1397)

 کارایی سنجش علمی براساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی- مهندسی ایران (1396)

توسعۀ مهارتهای یاددهی  یادگیری در دستیاران آموزشی برنامه های مهندسی (1394) 

 آینده نگری و بازاندیشی در آموزش مهندسی ایران (1394)

جایگاه تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1391)

توسعۀ مهارت‌های آموزشی اساتید مهندسی ایران(1391)

سازوکار ارزیابی درونی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران(1391)

بازنگری آموزش مهندسی برای قرن 21(1391)

بازنگری در پروژه های کارشناسی مهندسی ایران(1391)

بازنگری برنامه‌های آموزش مهندسی(1391)

 سازکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی ایران(1391)

 فرایند ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی ایران(1391)

 نهضت جهانی ارزشیابی آموزش مهندسی(1391)

 باید ها و نبایدهای سخنرانی به کمک نرم افزار پاورپوینت(1391)

  نقش کمرنگ تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران(1391)

 روش های نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی(1391)

تلفیق سخنرانی سنتی و روش های یادگیری فعال (1391)

طراحی درس جدید حرفه مهندسی برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران (1391)

بازنگری در پروژه های کارشناسی مهندسی ایران (1391)

 بازنگری برنامه های آموزش مهندسی (1391)

 مهندس و مهندسی (1391)

 دستاوردهای دیروز مهندسی و چالش‌های فردا(1391)

  روشهای نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی (1390) 

  بازنگری آموزش مهندسی برای قرن 21 (1390)  

  کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران (1390) 

  سازوکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1390) 

 دستاوردهای دیروز مهندسی و چالشهای فردا (1390) 

 نهضت جهانی ارزشیابی آموزش مهندسی (1390) 

 فرایند ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1390) 

 تدارک هدف‌ها و دستاوردهای آموزش مهندسی (1390) 

 مهندس و مهندسی (1390) 

  بازنگری برنامه درسی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن (1388) 

 ارزیابی داخلی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1388) 

 طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی  مهندسی ایران (1388) 

 کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی (1388) 

 مهندسی ارزش و ضرورت به‌کارگیری آن در صنعت معدن ایران (1388) 

 ارزیابی مقالات پژوهشی مهندسی (1387) 

 نگارش مقالات پژوهشی مهندسی (1387) 

 ضرورت بازنگری آموزش مهندسی اکتشاف معدن (1386) 

:Mining engineering education in developing countries 
(1386) the case of Iran

 پایگاه اطلاعات آموزش معدن و مواد ایران (1384) 

 آسیب‌شناسی آموزش مهندسی در ایران (1383)

 تضمین کیفیت آموزش مهندسی معدن در ایران (1382) 

مقاله های ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

تشکیل دفتر دادوری در مراکز دانشگاهی: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش عالی ایران(1398)

مروری بر چالش های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران(1397)

ساختارسازی برای ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی ایران()

کارایی سنجش علمی براساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی- مهندسی ایران(1396)

 بازنگری و بازاندیشی در آموزش مهندسی ایران(1394) 

ارتقای جایگاه طراحی در آموزش مهندسی (1394)

 کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (1394)

  ارزیابی برونی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1393)

 نقش کمرنگ تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1392)

 آموزش مهندسی برای فردا (1390)

 تلفیق سخنرانی سنتی و روش های یادگیری فعال برای تدریس مهندسی (1390)

 سازوکار ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران، از آرمان تا واقعیت (1390)

 طراحی پایگاه داده‌های مهندسی ارزش پروژه‌های ژئوتکنیکی ایران (1389)

 کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی (1388)

 پیشنهاد درس جدید حرفه مهندسی برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران (1388)

 بانک اطلاعات کتابشناختی ژئوتکنیکی ایران (1385)  

 طراحی دوره های آموزش محیط زیست معدنی (1385)  

 طراحی دوره‌های ایمنی و بهداشت برای صنعت معدن کشور (1385) 

( Mining engineering education in Iran and the world (1385 


1137 بازدید
<span style="color:#3366ff;font-size:large;">مقاله ها</span>