کارگاه آموزشی 

تدارک تدریس هدفدار
  • مدرس: دکتر حسین معماریان
  • هدف: کسب مهارت در طراحی درس و تعیین هدف‌ها و دستاوردهای قابل اندازه گیری برای آن
  • سرفصل‌ها: طراحی درس، تهیه راهنمای درس، تدارک هدف‌ها و دستاوردهای درس، ...

چکیده: هدف از ارایۀ یک درس چیست؟ دانشجویان پس از پایان درس چه باید بدانند یا قادر به‌ آنجام آن باشند؟ چه میزان گفتن، شنیدن، خواندن، نوشتن، نگاه کردن و انجام دادن برای دستیابی به‌ این هدف‌ها لازم است؟ در همین راستا، چه مقدار و چه‌نوع مطالب درسی باید درنظر گرفت؟ برای رسیدن به ‌نتیجۀ مطلوب، چه سطح انتظاراتی باید از دانشجویان داشته باشیم؟ ترتیب و توالی مطالب باید به‌‌چه صورتی باشد که بیشترین یادگیری از آن حاصل شود؟ اینها و بسیاری دیگر، سوال‌هایی است که هر آموزشگر قبل از آغاز آموزش یک درس، از خود می‌پرسد. مجموعه فعالیت‌هایی که قبل از آغاز رسمی یک درس صورت می‌گیرد، می‌تواند نقش بسیار مهمی در انجام موفقیت آمیز آن داشته باشد، و در صورتی که ناقص یا نامناسب باشد، احتمال موفقیت درس را به‌‌شدت کاهش می‌دهد. یکی از اقدامات موثر در این زمینه تهیه "طرح درس" است. یکی از ‌نیاز‌های یک طرح درس و آموزش موفق تعیین هدف‌ها و دستاوردهای مناسب برای درس‌است. "هدف‌ها" آنچه را که مایلیم دانشجویان از درس ما فرابگیرند، مشخص می‌کند. این در حالیست که "دستاوردها"  آنچه را که در عمل دانشجویان در پایان درس کسب کرده اند، تعیین می‌نمایند.  استاد، با درنظر گرفتن هدف‌ها، محتوای درس‌ و روش تدریس خود را به‌گونه‌ای مناسب سامان می‌دهد. دانشجویان نیز با در دست‌ داشتن هدف‌های درس می‌توانند تأکید بیشتر را بر آن ‌بخش‌هایی بگذارند که واقعاً لازم است فرا بگیرند. در پایان آموزش نیز استاد درس باید بتواند با روشی مناسب میزان حصول دستاوردها را بسنجد.


256 بازدید