کارگار آموزشی

ارزیابی عملکرد به‌کمک روبریک

  • مدرس: دکتر حسین معماریان، مهندس بهار معماریان
  • هدف:  آشنایی با نحوۀ تهیه و استفاده از روبریک، برای ارزیابی عملکرد دانشجویان
  • سرفصل‌ها: ضرورت استفاده از روبریک، انواع روبریک، روش تهیۀ روبریک، نحوۀ به‌کارگیری روبریک جهت ارزیابی میزان یادگیری و راهنمایی دانشجویان.
چکیده: آنچه در دانشگاه به‌دانشجویان عرضه می‌شود از جنس دانش و مهارت بوده و یا در مواردی نیز به تغییر نگرش آنها منتهی می‌شود. میزان دانش کسب شده توسط دانشجویان، به‌روش‌های سنتی قابل ارزیابی است ولی عملکردهای مهارتی، با استفاده از روش‌های سنتی، به‌سهولت قابل اندازه‌گیری و ارزیابی نمی‌باشد. در حالی که در اغلب دروس یک دوره کارشناسی مهندسی نمرات کسب شده توسط دانشجویان دامنه‌ای بین صفر تا بیست دارد؛ در درسهایی مثل پروژه کارشناسی، که نیاز به ارایه شفاهی یا نگارش گزارش دارد، نمرات دانشجویان اغلب در محدوه 17 تا 20 قرار می‌گیرند. یکی از علل این ناهماهنگی در نمره دهی، فقدان روشی مناسب برای ارزیابی اینگونه عملکردهای مهارتی دانشجویان می‌باشد. روش جایگزینی که تا حد زیادی این مشکل را برطرف می‌کند، استفاده از روبریک است. روبریک مجموعه ای از سیستم های امتیازدهی و نمره دهی در سامانه‌های آموزشی است که مطابق با معیارها و استانداردهای مشخص، برای ارزیابی کیفی به‌کار می‌روند. هیچ مجموعه واحد و یکپارچه‌ای از روبریک وجود نداشته و نمره دهی روبریک در رشته‌ها و درس‌های مختلف متفاوت است.  با استفاده از روبریک می‌توان عملکرد دانشجویان را به‌‌طور موثری ارزیابی نمود. از روبریک می‌توان برای ارزیابی دانشجویان در طول نیمسال1 و یا جهت امتحانات پایانی2 استفاده کرد. روبریک قادر است: الف) روش‌هایی برای بیان انتظارات، به‌ویژه در زمان کار با فرایند ها یا مفاهیم انتزاعی، ارایه دهد؛ ب) زبان مشترکی جهت کمک به‌آموزشگر و فراگیر، برای بحث در مورد یادگیری مورد انتظار، ایجاد نماید؛ ج) اعتبار ارزیابی را، در زمان استفاده از ارزیابی‌های متعدد، افزایش دهد؛ د) در مورد اشکال مختلف  ارزیابی به فراگیر بازخورد ارایه دهد.

416 بازدید