پژوهش در ارزشیابی آموزشی

    سنجش میزان یادگیری دانشجویان                                                                      اساتید مهندسی سال‌های زیادی را صرف فراگیری دانش و مهارت،  در زمینۀ  تخصصی و کار حرفه‌ای خود می‌کنند؛ ولی اغلب آموزش...  ادامه  
    ارتقای کیفیت آموزش مهندسی                                                                           کیفیت شرط بقای مراکز آموزشی مدرن و دریچه‌ای به‌سوی جهانی  شدن آموزش عالی است. در یکی دو دهه گذشته آموزش مهندسی  ... ادامه   
    کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران                                                   آموزش مهندسی در سطح جهان، به‌یک تعریف کم و بیش واحد از  توانایی‌های  موردنیاز دانش آموختگان مهندسی، نزدیک شده ...  ادامه  
     پیمان‌های جهانی هم ارزی آموزش مهندسی                                                        در یکی دو دهۀ گذشته اقدامات متعددی جهت امضای  موافقت‌نامه‌های دو یا  چند جانبه و ایجاد پیمان‌های بی‌المللی در زمینۀ  ارزشیابی ... ادامه 
    آموزش مهندسی استاندارد                                                                                گروه کاری یونسکو  در مورد آموزش در قرن 21،  در گزارش‌هایی  که در سال‌های 1996 و 1998 عرضه کرد، ضمن تاکید بر نقش  آموزش  مداوم ... ادامه  
     ارزیابی برونی برنامه‌های آموزش مهندسی                                                           در طی یکی دو دهۀ گذشته ارزشیابی برنامه‌های آموزشی به‌عنوان رکنی مهم  در آموزش مهندسی، مورد شناسایی قرارگرفته است.  مرور... ادامه         
    ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی                                                         میزان کارایی یک برنامه آموزشی از روی توانایی‌ها و دستاوردهای  کسب شده  توسط دانش‌آموختگان آن سنجیده می‌شود. تنها از ...  ادامه
     ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی                                                           امروزه  مهندسی به‌ یک نظام جهانی تبدیل شده و در نتیجه آموزش  آن نیز کم  و بیش ازالگویی جهانی  تبعیت می‌نماید. در چنین  شرایطی اعتبار ...  ادامه

392 بازدید