انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

پیشرفت سریع فنّاوری اطالعات و تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه های یادگیری و ترکیب آن با نظیریه های تعلیم و تربیت، حوزهای جدید و میان رشتهای به نام »یادگیری الکترونیکی« را پدید آورده است، حوزهای که ضمن تقریب دیدگاههای دانشمندان علوم تربیتی با اندیشمندان فنّاوری اطالعات و رایانه، زمینه ی مناسبی را برای بهبود کیفیت محیط های آموزشی از طریق بهره برداری از مزایای فنّاوری و نیز تطبیق آن با ویژگیها و توانمندیهای یادگیرنده پدید آورده است .در ایران نیز از سال 1386 جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطالعات با برگزاری کنفرانسهای سالیانه ی »یادگیری الکترونیکی« بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و هم افزا را برای توسعه ی این عرصه ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال 1390 به بار نشست و »انجمن یادگیری الکترونیکی ایران« با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.

اهداف این انجمن عبارتست از:

  • ایفای نقش میانجی و تسهیل گر برای توسعۀ یادگیری الکترونیکی بین دانشگاهها، پژوهشگاهها، سیاستگذاران ملّی و نهادهای سرمایه گذار
  • ارتقای پژوهش و نوآوری در زمینه های مرتبط با یادگیری الکترونیکی
  • آموزش و ترویج اطلاعات مرتبط با یادگیری الکترونیکی میان آحاد جامعه
  • همکاری در تدوین راهبردها، سیاستها و برنامه های ملّی و مقررات موردنیاز برای گسترش یادگیری الکترونیکی
  • ایجاد محیطی برای همکاریهای داوطلبانه و هم افزا در توسعه ی یادگیری الکترونیکی در کشور
  • پدید آوردن درگاهی برای تبادل اطالعات علمی در سطح ملّی و بین المللی از طریق برگزاری کنفرانسها و همایشهای علمی، انتشار کتاب، خبرنامه و نشریه های علمی
  • ایجاد برنامه های ترغیبی برای تجلیل از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه ی یادگیری الکترونیکی

برای اطلاع یشتر از فعالیتهای انجمن یادگیری الکترونیکی ایران به وبگاه انجمن مراجعه بفرمایید.

www.elearningassociation.ir

تفاهم نامۀ همکاری دوجانبه بین کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران در تاریخ  1392/03/28 به امضا رسیده است.


184 بازدید