موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران

 

اطمینان بخشیدن نسبت به کیفیت آموزش از برنامه‌های اصلی نظام های آموزش مهندسی در جهان است. برای ارزشیابی و اعتبار سنجی آموزش مهندسی مؤسسه‌ها، سازمان‌ها و مراکز ملی و بین المللی مختلفی، ایجاد شده است. امروزه، دانشگاه‌های معتبر، برنامه‌های آموزشی خود را به‌گونه ای سامان می دهند که مورد تایید یکی از این مراکز قرار گیرد. ارزشیابی برنامه‌های آموزشی می‌تواند به‌صورت درونی (توسط خود موسسه آموزشی)، و یا برونی (در سطح ملی و یا بین‌المللی) صورت گیرد. ارزشیابی برونی برنامه‌های آموزش مهندسی در اغلب کشور ها توسط موسسات مستقل صورت می‌گیرد.

در سال‌های اخیر، اعتبار سنجی و ارزشیابی آموزش مهندسی ایران، به‌صورتی که در جهان علمی و صنعتی متداول است به‌عنوان یک ضرورت مطرح بوده است. پس از تاسیس انجمن آموزش مهندسی ایران، تاسیس مرکزی برای ارزشیابی و اعتبار سنجی آموزش مهندسی کشور در دستور کار قرار گرفت و به‌دنبال آن موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران در سال 1390 به‌همت انجمن آموزش مهندسی ایران و با همکاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. این موسسه تشکلی غیردولتی، غیر تجاری؛ غیر سیاسی و غیرانتفاعی؛ متشکل از افراد حقیقی، انجمن‌ها و مراکز دارای اهداف آموزشی و علمی است، که برای نیل به‌‌اهداف زیر تاسیس شده است:

  • ارزشیابی و اعتبار بخشی نسبت به‌کیفیت آموزش مهندسی در تمام ارکان نظام آموزش مهندسی نظیر برنامه، تجهیزات، ابزارگان، فضا و مکان ، هیأت علمی و سایر عواملی که در کیفیت آموزش مهندسی موثر هستند.
  • اطمینان بخشی و اعتبار دهی آموزش مهندسی به‌ویژه برونداد برنامه دوره‌های کارشناسی مهندسی برای ایجاد اطمینان نسبت به‌صلاحیت دانش آموختگان جهت ورود به‌فعالیت های حرفه‌ای و نیز در ادامه تحصیل
  • ایجاد زمینه های لازم برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی از طریق:

-        انجام تحقیقات علمی، فرهنگی در زمینه روش های اعتبار سنجی و اعتباردهی آموزش مهندسی

-        همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، صنعتی و پژوهشی

-        تدوین استانداردهای کیفیت آموزش مهندسی و شاخص های آن

-        اطلاع رسانی و آگاهی دهی به‌مجموعه‌های آموزش دهنده، برنامه ریز و استفاده کنندگان (صنعت) با انتشار خبرنامه، نشریه، کتاب و یا همایش های تخصصی

-        ترغیب گروه های آموزشی در اجرای فرایند ارزیابی درونی و برونی و فراهم آوردن ساز و کار اجرایی لازم

-        حمایت  از ارزیابی های درون سازمانی، نهادهای آموزشی و همکاری با آن ها

-        فراهم آوردن زمینه های ارتباط سازمان با شبکه های بین المللی

 

برای آگاهی بیشتر از فعالیت‌های موسسۀ ارزشیابی آموزش مهندسی ایران، به‌وبگاه آن مراجعه بفرمایید.

www.iaiee.ir

 

تفاهم‌نامۀ همکاری‌ دوجانبه بین کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و موسسۀ ارزشیابی آموزش مهندسی ایران در تاریخ 25/12/1392 به امضا رسیده است. در حال حاضر  کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ارتباط نزدیکی با موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران داشته و در گذشته نیز پیش نویس اساسنامه و استاندارد‌ها و ملاکهای ارزشیابی و سازوکار ارزشیابی درونی و بیرونی را، از طریق انجام یک پروژه پژوهشی، برای این موسسه تهیه نموده است.


201 بازدید