مصوبات جلسه پانزدهم

  1. مصوب شد حمایت های مالی سازمان ها و نهاد ها به کرسی، به نام کرسی آموزش مهندسی، به حساب کمک های مردمی دانشگاه تهران واریز گردد.
  2. مقرر شد تقویم آموزشی تهیه شده توسط آقای دکتر راشد محصل، که در تاریخ 92/01/28 به تصویب شورای راهبردی رسیده است، به منظور طرح در شورای آموزشی پردیس، مجدداً برای ریاست محترم پردیس ارسال شود.
  3. مقرر گردید طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم پردیس، موارد مصوب شده در شورای راهبردی که نیاز به بررسی در شورای آموزشی پردیس دارند اعلام شود تا ایشان از معاون محترم آموزشی پردیس درخواست نمایند که موارد را در دستور کار شورای آموزشی پردیس قراردهند و برای طرح هریک از موارد درجلسات شورای آموزشی، از نماینده شورای راهبردی دعوت بعمل آورند.
  4. مقرر شد به منظور طرح مسائل آموزشی مطرح شده در شورای راهبردی، عضویت اعضای شورای راهبردی در شورای آموزشی دانشکده ها، و نماینده کرسی در شورای آموزشی پردیس، طی نامه ای به ریاست محترم پردیس پیشنهاد گردد. 
  5. کلیات پیشنهاد ایجاد "گروه بررسی های آموزشی" در گروه ها و دانشکده های پردیس مورد موافقت قرار گرفت. قرار شد که در هر دانشکده، ترتیب تشکیل جلسات و محتوای بحث ها با توجه به نیازها و شرایط دانشکده، تعیین شود. این جلسات ترجیحاً با حضور اعضای هیأت علمی جوان تازه استخدام، به همراه نمایندگان دانشکده در شورای راهبردی و دیگر استادان پیشکسوت علاقمند به آموزش، تشکیل می شود.
  6. مقرر شد به منظور جذب حمایت مالی از ستاد علوم و فناوری های شناختی، نامه‌ای از سوی ریاست محترم پردیس برای آقای دکتر خرازی دبیر ستاد، ارسال گردد.
  7. مقرر گردید در جلسه بعدی کرسی، مسائل مربوط به علوم پایه مورد بررسی قرار گیرد. 

139 بازدید