مصوبات جلسه شانزدهم

  1. مقرر شد آیین نامه کرسی یونسکو مجدداً توسط اعضای شورا مورد بررسی قرارگیرد و در صورت نیاز به اصلاح، مراتب اعلام شود تا در جلسه بعدی نهایی گردد.
  2. فهرست اعضای پیشنهادی برای عضویت در هیأت مشاوران کرسی تأیید شد. قرار شد با ارسال دعوت نامه، این گروه به همکاری دعوت شوند ( پیوست).
  3. مقررگردید در جلسه بعدی، پیش نویس برنامه پنجساله کرسی توسط آقای دکتر معماریان ارائه گردد.
  4. انعقاد تفاهم نامه همکاری با انجمن های مهندسی مادر (مثل برق، مکانیک، ...)، مورد تایید قرار گرفت.
  5. مقرر شد در جلسات بعدی، نحوه ارزشیابی اعضای هیأت علمی و وضعیت وب سایت پردیس مورد بحث و بررسی قرارگیرد.
  6. مقررگردید اعضای شورای راهبردی به هنگام حضور در جلسات شورای دانشکده و گروه خود، بصورت هماهنگ موضوعات مصوب در جلسات کرسی را مطرح و مورد بررسی قراردهند (قرار شد که در این مرحله دو مصوبه تقویم آموزشی و آئین نامه  ارتقای امتحانات شورای راهبردی در اولویت قرار گیرد).  

155 بازدید