مصوبات جلسه هفدهم

  1. آیین نامه کرسی یونسکو که پیشتر در تاریخ 91/10/27 به طور موقت تصویب شده بود، مورد تصویب دائم قرارگرفت.( پیوست)
  2.  مقرر شد در یکی از جلسات شورای راهبردی، موضوع دستیاران آموزشی، مورد بررسی قرارگیرد.


151 بازدید