مصوبات جلسه نوزدهم

  • مشارکت کرسی در برگزاری دوره کارشناسی ارشد ارزشیابی آموزش مهندسی، مورد تأیید قرارگرفت.156 بازدید