مصوبات جلسه بیستم

  1. پرسشنامه جدید ارزیابی اساتید توسط دانشجویان به تصویب رسید. ( پیوست)
  2. مقررشد در صورت تأیید روابط بین الملل دانشگاه، یک جلسه سخنرانی در زمینه آموزش مهندسی برای آقای دکتر  Trevelyan با مشارکت انجمن آموزش مهندسی و دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس برگزار شود.
  3. مقرر شد از آقای دکتر کارآموز استاد دانشکده مهندسی عمران جهت سخنرانی در یکی از جلسات آتی شورای راهبردی دعوت بعمل آید.

160 بازدید