مصوبات جلسه بیست و یکم

  1. در ارتباط با پیشنهاد آقای دکتر معماریان در مورد بازنگری پروژه کارشناسی، نکات زیر به تصویب رسید:

-         پروژه کارشناسی بر طراحی مهندسی تاکید داشته باشد.

-         ترجیحاً از نیمسال اول سال چهارم ارائه شود و در صورت نیاز در نیمسال دوم تمدید گردد.

-         پروژه کارشناسی دارای جلسات تدریس نظری فرایند طراحی باشد.

-         پروژه کارشناسی ترجیحاً به صورت گروهی انجام شود.

-         نظام ارزیابی پروژه کارشناسی، مرحله ای و بر مبنای گزارش های پیشرفت کار (کتبی و شفاهی) باشد.

-         دفاع نهایی پروژه کارشناسی ترجیحاً در مقابل هیئت داوران و همراه با نمایش پوستر باشد.

-         دانشکده از پروژه های کارشناسی برتر تقدیر نماید.

    2مقررشد سازوکار اجرایی مصوبات بند یک، توسط آقای دکتر کرامتی تهیه و در جلسه بعدی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

    3درخواست جناب آقای دکتر بازرگان ریاست موسسه مهر البرز، مبنی بر اعلام حمایت کرسی آموزش مهندسی از تاسیس کرسی یونسکو در یادگیری الکترونیکی به کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.154 بازدید