نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

                               نویسندگان: عباس بازرگان، مقصود فراستخواه، یداله مهر علیزاده،

                                 حسین معماریان، بهروز مهرام، نسرین نورشاهی                     

                                       انتشارات: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 

                                                               چاپ اول: 1395

                                                             تعداد صفحات: 108  

ارزیابی کیفیت آموزش‌ عالی در اغلب کشورهای جهان در سه دهۀ گذشته یکی از دغدغه‌های اصلی دولت ها بوده است. به‌همین دلیل، کوشش‌های بسیاری در سطح دانشگاهی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزش عالی، به‌عمل آمده است. در ایران نیز این کوششها از نیمۀ دوم دهه هفتاد خورشیدی آغاز شد. در طی این سال‌ها تجربه‌های بسیاری دراین زمینه در کشور صورت گرفته است. مستند کردن این تجربه‌ها، علاوه بر آثار دیگر، می‌تواند فرهنگ ارزیابی در آموزش عالی را اشاعه دهد. در این مجموعه تجربه‌های شش نفر از پژوهشگران آموزش عالی کشور، در زمینه‌های زیر، گزارش شده است. 

-          دو دهه تجربه زیسته در ارزیابی کیفیت آموزش عالی ایران (94-1374): از اندیشیدن در باره کیفیت تا پیشنهاد استقرار شبکه کیفیت دانشگاه های ایران (عباس بازرگان)

-          زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ایران و نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آن (مقصود فراستخواه)

-          آسیب شناسی ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران (یداله مهر علیزاده)

-          ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی کشور (حسین معماریان)

-          مروری بر تجربه‌های ارزیابی در قلمرو آموزش عالی خراسان رضوی: از فعالیت‌های ارزیابی درونی دانشگاهی تا نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان (بهروز مهرام)

-          تجربه ارزیابی و بررسی کیفیت زندگی شغلی اعضای هیات علمی (نسرین نورشاهی).


201 بازدید