کارگاه های آموزشی برگزار شده در زمینه آموزش مهندسی


32.  کارگاه توسعه مهارت های دستیاران آموزشی، ویژه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1398/2/4 
31. کارگاه « شیوه های بازنگری رشته های درسی بر اساس استانداردهای ABET»، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1398/4/19
30.  کارگاه نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، 1398/2/4
29.  کارگاه توسعه مهارت های دستیاران آموزشی، ویژه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1398/2/4
28. سنجش دستاورد های یاددهی- یادگیری، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1395/10/15

27 .تدارک تدریس هدفدار، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1395/09/03

سال 1394

28.سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1394/12/19
27. سنجش یادگیری آموخته ها و نقش آن در کیفیت آموزش مهندسی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1394/10/29
26. ارزشیابی آموزش مهندسی، ویژه اساتید دانشکده مهندسی معدن و مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1394/04/13

25.سازوکار ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی، ویژه اعضای هیأت علمی منتخب پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1394/03/11

سال 1393

24. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/12/16
23. سبکهای یادگیری و تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران، 1393/12/13
22. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/12/12
21. تدارک تدریس هدفدار، ویژه اعضای هیأت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران،1393/11/08
20. تجربه های تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،1393/11/01
19. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/07/29
18. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/07/23
17. سبک های یادگیری و تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،1393/07/10

16. پنل گذار از توسعه کمی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی، برای روسا و معاونین آموزشی دانشکده های مهندسی کشور، 1393/03/29

سال 1392

15. سبک های یادگیری و تدریس،ویژه اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1392/12/15
14. سامان دهی کلاس های حل تمرین،ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/12/07
13. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/12/01
12. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/09/07
11. سبک های یادگیری و تدریس،ویژه اعضای هیأت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران، 1392/07/18

10. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/01/26

سال 1391

9. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1391/12/03
8. ضرورت ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی کشور، جهت معاونین آموزشی و نمایندگان دانشگاه های مهندسی در فرهنگستان علوم، 1391/09/08
7. ارزیابی درونی برنامه های آموزشی،جهت مدیران و نمایندگان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1391/08/30
6 سامان دهی کلاس های حل تمرین،ویژه دستیاران آموزشی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر پردیس دانشکده های فنی، 1391/08/27
5سازوکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی،جهت مدیران و نمایندگان دانشکده های پردیس دانشکده های فنی،1391/07/22
4. هدف از کلاس های حل تمرین، ویژه دستیاران آموزشی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر پردیس دانشکده های فنی، 1391/07/13
3. هدف از کلاس های حل تمرین،  ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1391/03/08
2. هدف از کلاس های حل تمرین،  ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1391/02/23
1.ضرورت ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی کشور،جهت مدیر و نمایندگان شورای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1391/02/01715 بازدید