مصوبات جلسه چهاردهم

  1. مقرر شد هر یک از اعضای شورا، پیشنهاد آموزشی ایجاد گروه "بررسی های آموزشی" در پردیس دانشکده های فنی ( پیوست 1) را در دانشکده و گروه خود مطرح و سازوکار و امکان اجرای آن را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در جلسه ماه بعد، ارایه نمایند.
  2. آئین نامه ارتقای امتحانات که با توجه به آئین نامه موجود پردیس، توسط آقای دکتر حائری یزدی تهیه شده بود، پس از انجام اصلاحات لازم، به تصویب رسید ( پیوست 2). مقررشد این آئین نامه برای طی مراحل بعدی، برای معاون محترم آموزشی پردیس ارسال گردد.

141 بازدید