طراحی دورۀ «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی»                 

 از اهداف اصلی آموزش عالی کشور، تولید و اشاعه دانش و  تربیت    نیروی  متخصص و ماهر  برای رشد و توسعه جامعه  است.  در این  میان   ... ادامه