هیئت مشاوران کرسی

Published at:

هدف از تشکیل این هیئت کسب مشاوره در زمینه مسایل کلان آموزش مهندسی و هم چنین ایجاد ارتباط بین کرسی آموزش مهندسی و دیگر مراکز مرتبط، در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. اعضای هیئت مشاوران از بین اساتید پیشکسوت مهندسی شاغل یا بازنشسته پردیس دانشکده‌های فنی و دیگر مراکز آموزشی کشور، استادان صاحب نظر در زمینه فرایند آموزش، نمایندگانی از صنعت و مشاوران بین‌المللی، انتخاب می‌شوند. ارتباطات با اعضای هیئت مشاوران بیشتر به صورت مجازی و از راه دور است. این هیئت به ضرورت سالی یک یا دو بار گردهم‌آیی خواهند داشت.

 

اعضای کنونی هیئت مشاوران کرسی

 • دکترعباس آخوندی، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 • دکتر جعفر توفیقی، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو وابسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر پرویز جبه دار مارالانی، استاد بازنشستۀ دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر جلال حجازی، استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت و عضو وابسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • مهندس محسن خلیلی، کنفدراسیون صنعت ایران
 • دکتر پرویز دوامی، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه شریف و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر ناصر سلطانی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 • دکتر سعید سهراب پور، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر محمدرضا عارف، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، استاد وابسته دانشگاه یزد و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر علی غفاری، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • دکتر رضا فرجی دانا، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران و عضو وابسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر محمد کارآموز، استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • دکتر علی مقداری، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف و عضو وابسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر منصور نیکخواه بهرامی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 • دکتر محمود یعقوبی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم