برگزاری کارگاه آموزشی سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی، با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تاریخ:

کارگاه آموزشی سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی، در تاریخ 95/08/22 با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران و با ارائه آقای دکتر حسین معماریان و آقای دکتر رامتین خسروی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.