شرکت در نشست کرسی های علم یونسکو در تیر ماه سال جاری در ژنو

تاریخ:

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در نشست کرسی های علم یونسکو که در 14 الی 16 تیرماه سال جاری در ژنو برگزارشده بود، شرکت نمود.

این نشست به مناسبت  بیست و پنج سالگی کرسی های یونسکو و دانشگاه های همزاد و  در راستای هم افزایی و همکاری بیشتر آنها  و مشارکت برای تحقق توسعه پایدار با حضور 86 کرسی یونسکو و دانشگاه همزاد در دانشگاه ژنو سوئیس برگزار گردید. در این کنفرانس نمایشگاهی از پوسترهای فعالیت های بیش از 77 کرسی نیز برپا گردید.