سخنرانی ریاست کرسی، با عنوان "مهندس و مهندسی در دنیای مدرن" در گردهمایی دانشجویان جدید.

تاریخ:

گرد هم آیی حدود 1000 نفر از دانشجویان ورودی جدید پردیس دانشکدهای فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم، که به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در سالن چمران برگزار شد، ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، سخنرانی خود را با عنوان "مهندس و مهندسی در دنیای مدرن"، عرضه کردند.