پویش علمی ایران در آینه 1400

از نظر تعداد دانش آموختگان مهندسی، در دنیا پنجم هستیم؛ اما، کمبود توانایی های مهارتی یکی از کاستی های بارز آموزش مهندسی است.

کتاب مجموعه مصاحبه های پویش علمی ایران در آینه 1400،یکصد مورد «ایده پردازی و طرح گفتمان های جدید » در حوزه های مختلف است که عمدتا توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (و در موارد معدودی توسط اساتید و اعضای هیأت علمی دیگر دانشگاه ها که در پروژه ها و طر ح های علمی و فناورانه دانشگاه تهران مشارکت داشته اند)، در قالب مصاحبه/گفتگو سامان یافته و تدوین شده است. از جمله افرادی که در حوزه فنی و مهندسی و علوم پایه با ایشان مصاحبه شده است، دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی است.  ادامه


289 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
پویش علمی ایران در آینه 1400