کلیپ ها

   ساماندهی راهنمای درس (دانلود)                                                            
   ساماندهی دستاوردهای برنامه (دانلود)
   سخنرانی آقای دکتر فرجی دانا در دومین جلسه مشترک  شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی  یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
   سخنرانی آقای دکتر توفیقی در دومین جلسه مشترک شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی  یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
   سخنرانی آقای دکترشکرچی زاده در دومین جلسه مشترک  شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
   سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری در دومین جلسه مشترک  شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی  یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
   سخنرانی آقای دکتر معماریان در دومین جلسه مشترک شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی  یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)