مقاله در نشریه های پژوهشی

 

 توسعۀ مهارتهاي یاددهی  یادگیري در دستیاران آموزشی برنامه هاي مهندسی (1394) 

  جایگاه تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1393) 

 بازنگری در پروژه های کارشناسی مهندسی ایران (1392)

 بازنگری برنامه های آموزش مهندسی (1392)

  روشهای نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی (1390) 

  بازنگری آموزش مهندسی برای قرن 21 (1390)  

  کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران (1390) 

  سازوکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1390) 

 دستاوردهای دیروز مهندسی و چالشهای فردا (1390) 

 نهضت جهانی ارزشیابی آموزش مهندسی (1390) 

 فرایند ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1390) 

 تدارک هدف‌ها و دستاوردهای آموزش مهندسی (1390) 

 مهندس و مهندسی (1390) 

  بازنگری برنامه درسی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن (1388) 

 ارزيابي داخلي برنامه هاي آموزش مهندسي ايران (1388) 

 طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی  مهندسی ایران (1388) 

 کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی (1388) 

 مهندسی ارزش و ضرورت به‌کارگیری آن در صنعت معدن ایران (1388) 

 ارزيابي مقالات پژوهشي مهندسي (1387) 

 نگارش مقالات پژوهشي مهندسي (1387) 

 ضرورت بازنگري آموزش مهندسي اكتشاف معدن (1386) 

(1386) Mining engineering education in developing countries: the case of Iran 

   پايگاه اطلاعات آموزش معدن و مواد ايران (1384) 

 آسيب‌شناسي آموزش مهندسي در ايران (1383)

 تضمين كيفيت آموزش مهندسي معدن در ايران (1382) 

 

 

مقاله در همایش ها

 

ارتقای جایگاه طراحی در آموزش مهندسی (1394)

 کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (1394)

  ارزیابی برونی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1393)

 نقش کمرنگ تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1392)

  آموزش مهندسی برای فردا (1390)

 تلفیق سخنرانی سنتی و روش های یادگیری فعال برای تدریس مهندسی (1390)

 سازوکار ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران، از آرمان تا واقعیت (1390)

 طراحی پایگاه داده‌های مهندسی ارزش پروژه‌های ژئوتکنیکی ایران (1389)

 كارشناسي علوم مهندسي، نگاهي نو در آموزش مهندسی (1388)

 پيشنهاد درس جديد حرفه مهندسي براي دوره‌هاي كارشناسي مهندسي ايران (1388)

 بانك اطلاعات كتابشناختي ژئوتكنيكي ايران (1385)  

 طراحي دوره هاي آموزش محيط زيست معدنی (1385)  

 طراحي دوره‌هاي ايمني و بهداشت براي صنعت معدن كشور (1385) 

( Mining engineering education in Iran and the world (1385