هیأت مشاوران کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

....................

ترکیب اعضا

هدف از تشکیل این هیأت کسب مشاوره در زمینه مسائل کلان آموزش مهندسی و همچنین ایجاد ارتباط بین کرسی آموزش مهندسی و دیگر مراکز مرتبط، در سطوح ملی، و فراتر از آن است. اعضای هیئت مشاوران از بین اساتید پیشکسوت مهندسی شاغل یا بازنشسته پردیس دانشکده‌های فنی و دیگر مراکز آموزشی کشور، استادان صاحب نظر در زمینه فرایند آموزش، نمایندگانی از صنعت و مشاوران بین‌المللی، انتخاب می‌شوند. ارتباطات با اعضای هیئت مشاوران بیشتر به صورت مجازی و از راه دور است. این هیئت به ضرورت سالی یک یا دو بار گردهم‌آیی خواهند داشت. حکم اعضای هیأت مشاوران پس از تأیید شورای راهبردی توسط ریاست کرسی برای مدت 4 سال صادر می‌شود.

اعضای فعلی هیأت مشاوران

 • دکتر جعفر توفیقی، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو وابسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی، استاد بازنشستۀ دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر جلال حجازی، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت و عضو وابسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • مهندس محسن خلیلی، رئیس کنفدراسیون صنعت ایران
 • دکتر پرویز دوامی، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه شریف و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • مهندس حسین ساسانی، کنفدراسیون صنعت ایران
 • دکتر سعید سهراب‌پور، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر محمدرضا عارف، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر علی غفاری، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
 • دکتر محمد کارآموز، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 • دکتر علی مقداری، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف و عضو وابسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر منصور نیکخواه بهرامی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 • دکتر محمود یعقوبی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و عضو پیوسته گروه مهندسی فرهنگستان علوم
 • دکتر عباس آخوندی، استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

.......................................


284 بازدید